Naše donáškové služby môžete využiť počas celého týždňa od pondelka do nedele v čase našich otváracích hodín 8:00 – 20:00, ale vieme sa dohodnúť aj na donáške mimo tohto času.
 

Dodacie podmienky

4. Dodacie podmienky

4.1  Dodanie produktu pri osobnom odbere v kvetinárstve FANY FLORA, Špitálska 37, 811 08 Bratislava a

      zároveň  sídla spoločnosti FLASH FLOWERS, s.r.o. Špitálska 37, 811 08 Bratislava.

4.2  Dodanie produktu doručením príjemcovi - LEN V BRATISLAVE, ak nie je dohodnuté inak medzi

       kupujúcim a predavajúcim.

4.3  Pri dodávaní produktu odoslaním príjemcovi predávajúci odosiela produkt príjemcovi určeného kupujúcim

       na adresu určenú kupujúcim. Preprava produktu je uskutočnená kuriérom.

4.4   Kuriér prepraví produkt na dohodnuté miesto a odovzdá ho príjemcovi v prepravnej lehote.

        Informácie o mieste, príjemcovi  a o čase doručenia dáva kuriérovi predávajúci na základe objednávky

        kupujúceho.

4.5    Príjemca musí byť v čase doručenia na dohodnutej adrese. Ak nie je príjemca prítomný, môže kuriér

         odovzdat produkt po písomnom potvrdení aj inej osobe, ktorá sa v tom čase nachádza na dohodnutej

         adrese. Toto neplatí v prípade, že kupujúci v objednávke písomne oznámi, že produkt musí byť

        doručený príjemcovi do vlastných rúk.

        Kuriér nie je povinný kontrolovať totožnosť príjemcu.

4.6   V prípade, že príjemca odmietne produkt prevziať alebo produkt nie je možné doručiť a to najmä

       z dôvodu nepresnej adresy, neprítomnosti príjemcu ani inej oprávnenej osoby, ktorej by bolo možné

       v súlade s týmito obchodnými podmienkami produkt na adrese doručenia doručiť je kuriér povinný

       okamžite informovať predávajúceho a počkať na ďalšie inštrukcie. Prípadné náklady na plnenie

        ďalších inštrukcií je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu na základe vystavenej faktury, ktorá sa

        odošle kupujúcemu. Ak nebudú kuriérovi potrebné inštrukcie oznámené do 15 min, alebo nebude

       možné tieto inštrukcie splniť, kuriér prepraví produkt naspäť predávajúcemu. Povinnosť kuriéra doručiť

       produkt je týmto splnená vrátením produktu predávajúcemu.

4.7  Dodanie tovaru nie je možné uskutočniť presne na minúty, z toho dôvodu je stanovená 30 min. odchýlka

       v prípade neočakávaných udalostí. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na expresné doručovanie.